Statuten

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden

Artikel 1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd: Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden, hierna te noemen ‘de vereniging’ en is gevestigd te Steenwijkerwold in de gemeente Steenwijkerland.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Artikel 2 Duur
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari t/m 31 december

Artikel 3 Doel
De vereniging stelt zich ten doel:
1. het bijeenbrengen van fokkers en liefhebbers van het hondenras Saarlooswolfhond, om gezamenlijk de gezondheid en de vitaliteit van het ras te bevorderen.
2. met het oog op de instandhouding van het ras, het fokbeleid erop te richten de genenpool daar waar mogelijk te verbreden, waarbij gezondheid, welzijn, gedrag, karakter van het ras en van de individuele hond, de hoogste prioriteit hebben.
3. de rastypische eigenschappen, zoals deze zijn beschreven in de rasstandaard, in stand te houden.
4. op te komen voor de belangen van het ras Saarlooswolfhond, van de individuele hond en van de leden van de vereniging, voor zover dit de belangen van de Saarlooswolfhond betreft, waar en wanneer dit nodig is.
Middelen
5. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen: “Raad van Beheer”, en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer. De leden van de vereniging zijn tegenover de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging tegenover de Raad van Beheer is gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden tegenover de Raad van Beheer, waarbij al wat waartoe de vereniging tegenover de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks tegenover de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:
a. Het opzetten van een databank, waarin van zoveel mogelijk honden de relevante gegevens met betrekking tot de gezondheid en andere gegevens worden opgenomen.
b. Het betrekken van onafhankelijke specialisten bij het fokbeleid, waarbij gebruik zal worden gemaakt van hun kennis die de basis zal vormen van een samenhangend en verantwoord fokbeleid.
c. Het laten verrichten van onafhankelijk onderzoek door specialisten met betrekking tot de gezondheid en de vitaliteit van het ras en het laten uitvoeren van analyses van de populatie om – daaruit voortvloeiend – tot advisering te komen aan de vereniging over het te voeren fokbeleid. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras Saarlooswolfhond en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen. Het registreren van uitslagen van onderzoeken van het ras Saarlooswolfhond betreffende de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen, evenals de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen. Een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren.
d. Het informeren van leden en geïnteresseerden over nesten van fokkers binnen de vereniging.
e. Het verlenen van voorlichting tot het laten registeren van kennelnamen van onze leden bij de Raad van Beheer
f. Het bevorderen van de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterscorps.
g. Het geven van voorlichting over het opvoeden, groot brengen, houden en fokken van Saarlooswolfhonden, als ook het geven van voorlichting over het ras in zijn algemeenheid en de gezondheid in het bijzonder.
h. Het beleggen van vergaderingen.
i. Het organiseren en steunen van bijeenkomsten, wandelingen en tentoonstellingen.
j. Het bevorderen van de inschrijving van Saarlooswolfhonden in een door de F.C.I. erkend hondenstamboomboek.
k. Het daar waar mogelijk contact te leggen met andere rasverenigingen en zusterorganisaties in binnen- en buitenland en een goede samenwerking te zoeken.
l. Het bevorderen van een goede communicatie tussen de leden.
m. Andere wettige middelen, bevorderlijk voor het gestelde doel, mits niet in strijd met de regelgeving van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
7. De vereniging mag geen winst onder de leden verdelen.

Artikel 4 Lidmaatschap
1. De vereniging kent uitsluitend leden en gezinsleden. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Tenzij anders aangeven worden in de statuten onder ‘leden’ ook gezinsleden begrepen. Gezinsleden zijn de levenspartners of de kinderen van leden die met het lid op hetzelfde adres een samenlevingsverband hebben en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Kinderen van leden verkrijgen stemrecht bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Het gezinslidmaatschap wordt dan omgezet in een lidmaatschap.
2. De natuurlijke persoon die als lid tot de vereniging wil toetreden, geeft zich schriftelijk op bij het secretariaat van de vereniging onder verstrekking van de verlangde gegevens.
3. Het bestuur houdt een ledenlijst bij. Deze ledenlijst is toegankelijk voor leden.
4. Ingeval van niet-toelating als lid door het bestuur wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan betrokkene meegedeeld met de mededeling dat op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering van leden alsnog tot toelating kan besluiten.
5. Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid of door schriftelijke opzegging van het lid voor december van het lopende jaar.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen
1. De vereniging kan, voor zover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van haar leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid ter nakoming van bedoelde rechten een schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
2. De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. De in de punten 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
5. De vereniging vraagt bij toetreden van de leden tot de vereniging een inschrijvingsbedrag en de bijdrage voor het lopende kalenderjaar te betalen.
6. De leden hebben recht op toegang tot en deelname aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen.
7. Leden dienen hun jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de vereniging voor 1 april van het lopende verenigingsjaar te voldoen.
8. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
9. De leden zijn gehouden:
a. de statuten, het huishoudelijk reglement van de vereniging te onderschrijven alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering van leden of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.
b. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6 Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging door het lid.
b. overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.
c. opzegging vanwege de vereniging (royement)
2. De vereniging zegt een lid het lidmaatschap op:
a. in de gevallen in de statuten genoemd.
b. indien een lid zich niet houdt aan zijn verplichtingen jegens de vereniging.
c. indien een lid zich op grond van het verstrekken van onjuiste gegevens het lidmaatschap heeft verworven.
d. indien een lid de fokkerij bedrijft anders dan door de vereniging wordt voorgestaan
e. indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.
f. indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris. Opzegging vanwege de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Indien een opzegging vanwege de vereniging als bedoeld in artikel 6 lid 3 aan de orde is, zal in voorkomende gevallen een eventueel beroep als laatst inhoudelijk agendapunt worden geplaatst op de eerstvolgende algemene vergadering van leden

Artikel 7 Bestuur, samenstelling en benoeming
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen en kent een oneven aantal.
1. Het bestuur kan alleen bestaan uit leden. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kent het bestuur algemene leden, ‘gewone bestuursleden’ genoemd. Bestuursfuncties zijn niet in één persoon verenigbaar. Bestuursleden zijn niet door familiebanden aan elkaar gebonden.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijf leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vijf jaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van het huishoudelijk reglement kunnen bestuursleden maximaal voor een aaneengesloten periode van 2 maal 5 jaren zitting nemen in het bestuur.
4. De algemene vergadering van leden kiest de voorzitter. Het bestuur stelt in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan mededeling aan de algemene vergadering van leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
6. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
7. het zich niet herkiesbaar stellen tegen het einde van een zittingsperiode.
8. het uit het bestuur treden van het bestuurslid om hem moverende redenen.
9. schorsing van het bestuurslid door het bestuur bij unanieme stemmen uitgesproken door de overige bestuursleden. Een dergelijke schorsing dient op de eerstvolgende algemene vergadering van leden door een ontzetting bekrachtigd te worden.
10. schorsing door de algemene vergadering van leden of indien de algemene vergadering van leden het betreffende bestuurslid ontslaat als zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering van leden.

Artikel 8 Bestuursbevoegdheid en -beleid
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging, waarbij het zich dient te houden aan de wet, de regelgevingen van de door de vereniging erkende Raad van Beheer, de statuten en overige reglementen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van leden te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
4. Het beleid van het bestuur zal erop gericht zijn een goede communicatie tussen de leden onderling en tussen het bestuur en de leden te bevorderen en te waarborgen. Daarbij zullen openheid, uitwisseling van standpunten en respect voor elkaars mening de belangrijkste uitgangspunten zijn, in het besef dat de opvatting van een ander soms van meer belang kan zijn dan het eigen gelijk.
5. Het bestuur zal tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van leden een toelichting (laten) geven over het fokbeleid.
6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering van leden voor besluiten tot:
a. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van € 2.000,- te boven gaan;
b. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
c. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d. Het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
f. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
7. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Artikel 9 Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging om de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3 a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niets ander voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
b. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 10 Rekening en verantwoording
Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen betreffende de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
1. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering van leden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van leden – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering van leden voor.
b. Het bestuur is niet hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen die zij namens de vereniging aangaat.
2. a. De algemene vergadering van leden benoemt een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van vijf jaren. Leden van de kascommissie mogen maximaal10 jaren aaneengesloten zitting nemen in de kascommissie.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering van leden verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven. Goedkeuring door de algemene vergadering van leden van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijkt. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 en 2 tien jaren te bewaren.

Artikel 11 Geldmiddelen en contributie
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit door de vereniging georganiseerde activiteiten
c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van leden van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 12 Besluiten en organen van de vereniging
Organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene vergadering van leden en de kascommissie. Het bestuur kan commissies en personen belasten met een nader omschreven taak.
1. Het in een vergadering van leden uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
5. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
a. wegens strijdigheid met wettelijke of statutaire bepalingen die tot stand komen van het besluit regelen;
b. wegens strijdigheid met redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 8;
c. wegens strijdigheid met een reglement.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 13 Algemene vergadering van leden
De algemene vergadering van leden is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Haar komen alle bevoegdheden toe die niet door wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering van leden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen van leden worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
1. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste drie weken. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling van de vereniging aan de leden met gelijktijdige vermelding van de agenda.
a. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering van leden indien een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen bij de algemene vergadering, de voorzitter schriftelijk en met opgaaf van redenen hiertoe verzoeken. Het bijeenroepen moet geschieden binnen een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
b. Indien aan dit verzoek door het bestuur binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één landelijk dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
2. Het bestuur stelt de agenda vast van de jaarvergadering. De agenda bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering
b. Ingekomen stukken
c. Jaarverslag van het bestuur
d. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
e. Verslag van de kascommissie
f. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
g. Vaststelling van de contributies
h. Vaststelling van de begroting
i. Verkiezing kascommissie
j. Verkiezing bestuursleden
k. Benoeming commissieleden indien nodig
l. De voorstellen van bestuur en/of leden welke bij de oproeping zijn aangekondigd
m. Rondvraag.

Artikel 14 Het leiden en notuleren van vergaderingen
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 sub c. van het huishoudelijk reglement wordt de algemene vergadering van leden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van leden worden door een bestuurslid notulen gemaakt of een door het bestuur aangewezen lid van de vereniging. In geval slechts één bestuurslid aanwezig is, voorziet de vergadering in een notulist, welke niet het aanwezige bestuurslid mag zijn. De notulen worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering van leden te worden vastgesteld.

Artikel 15 Toegang en besluitvorming algemene vergadering van leden
1.a. Ieder lid, mits zijn contributie van het lopend jaar is voldaan, heeft toegang tot de algemene vergadering van leden.
b. Leden waarvan het lidmaatschap vanwege de vereniging is beëindigd, hebben geen toegang tot de algemene vergadering van leden, tenzij zij beroep hebben ingesteld, in welk geval dit beroep als laatste punt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van leden zal worden geplaatst. Indien het royement bekrachtigd wordt, dient het lid terstond de vergadering te verlaten.
2. Ieder stemgerechtigd lid, mits zijn contributie van het lopend jaar is voldaan, heeft het recht bij stemmingen telkens één stem uit te brengen, welke niet overdraagbaar is.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering unaniem beslist bij acclamatie te benoemen.
4. Over alle voorstellen, zaken betreffende, wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een voorstel dat ter stemming komt, wordt luid en duidelijk door de voorzitter ter kennis van de vergadering gebracht. De leden kunnen VOOR of TEGEN een voorstel stemmen of zich van stemming onthouden.
5. Bij stemming over een benoeming van personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is die persoon benoemd die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
6. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan datgene wat ter stemming werd gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie werd gestemd. De voorzitter deelt de leden voorafgaand aan de stemming mede dat aldus uitgebrachte stemmen ongeldig zijn.

Artikel 16 Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering van leden, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste vier weken bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering van leden ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien worden de leden van de voorgestelde wijziging ten minste twee weken vóór vergadering geïnformeerd.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering van leden alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Verenigingenregister neer te leggen.

Artikel 17 Ontbinding van de vereniging en vereffening
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 15 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van leden, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig zijn. Indien geen twee derden van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot ontbinding van de vereniging, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste 4 weken bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
b. De algemene vergadering van leden is bevoegd na besluit tot ontbinding alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering van leden tevens één of meer bewaarders aanwijst.
5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam toegevoegd worden ‘in liquidatie.’
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.
7. Het bestuur en de algemene vergadering van leden dienen, alvorens een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is ervoor zorg te dragen dat de begeleiding en instandhouding van het ras Saarlooswolfhond wordt veiliggesteld.

Artikel 18 Reglementen en geschillen
De algemene vergadering van leden kan een Algemeen Reglement, een Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. In gevallen waarin de statuten of andere reglementen van de vereniging niet voorzien of bij enig verschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.
1. De algemene vergadering van leden kan bij een ernstig meningsverschil tussen leden en bestuur, het bestuur opdragen een geschillencommissie te benoemen, bestaande uit een voorzitter en twee leden die geen lid zijn van het bestuur.
2. Eén lid wordt benoemd door het bestuur, één lid wordt benoemd op bindende voordracht van het lid of de leden waarmee het geschil bestaat.
3. Het bestuur benoemt vervolgens de voorzitter van de commissie op bindende voordracht van de beide in dit artikel onder punt 2 benoemde leden.
4. De schriftelijke uitspraak van de commissie wordt onverwijld aan het bestuur en alle betrokkenen toegezonden. Het bestuur en alle betrokkenen zijn verplicht naar de uitspraak van de commissie te handelen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van leden de dato 28 april 2019
Het bestuur van de vereniging.