PRIVACY VERKLARING

(in English below)

De Europese wet General Data Protection Regulation, GDPR (in het Nederlands: Algemene verordening gegevensbescherming, AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Persoonsgegevens van consumenten en werknemers worden in deze wet beter beschermd en mensen krijgen meer controle over hun gegevens. De wet gaat in de hele Europese Unie gelden en vervangt de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. In het kader van de nieuwe wet is AVLS onder andere verplicht openbaar te maken welke gegevens voor welk doel worden verzameld en verwerkt. Daarvoor dient deze privacyverklaring. AVLS hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan de rechten van personen die privacygevoelige informatie verstrekken.

Identiteit en bereikbaarheid
AVLS is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, nummer 05083425, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gerechtvaardigd belang / Grondslag van verwerking
AVLS verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens is voor AVLS noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang om reguliere verenigingsactiviteiten te kunnen verrichten. AVLS zal aan geen enkele organisatie, binnen of buiten de Europese Unie, persoonsgegevens doorverkopen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, E-mail, (in geval van automatische incasso) je bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
AVLS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: voeren van een ledenadministratie, verwerken van automatische incasso’s (indien je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven), verzenden van het clubblad, toezenden van lidmaatschapskaarten aan fokkers die zij moeten kunnen tonen aan medewerkers van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, verzenden aan leden van gezondheidscertificaten van hun Saarlooswolfhond(en), organiseren van (kampioens-)clubmatches voor het ras Saarlooswolfhond, je te kunnen schrijven, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
AVLS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AVLS) tussen zit.  Ook worden de gegevens niet voor profilering gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AVLS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens waarover wij beschikken:

  • Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens aan het eind van het lopende jaar uit de administratie verwijderd.

  • De bewaartermijn van persoonsgegevens van leden die gebruik maken van automatische incasso eindigt met de beëindiging van het lidmaatschap. De gegevens worden dan direct uit de administratie verwijderd

  • De gegevens van personen die hun hond hebben ingeschreven voor een (kampioens-)clubmatch, worden opgenomen in de catalogus van de betreffende clubmatch. Aan iedere exposant wordt een catalogus verstrekt. Aan bezoekers van de (kampioens-)clubmatch kan een catalogus worden verstrekt. Een deel van de gegevens wordt verwerkt in het clubblad en op de website. De bewaartermijn eindigt na afloop van de (kampioens-)clubmatch. De gegevens worden dan uit de administratie verwijderd.

  • Bezoekers van de website kunnen een contactformulier invullen. Zij dienen hun naam, e-mail adres en het berichtenvak in te vullen voor antwoord. De opgeslagen gegevens worden aan het eind van het lopende jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
AVLS deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties en bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AVLS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uitsluitend indien AVLS een wettelijke verplichting heeft de gegevens te delen, zal zij daaraan (moeten) voldoen. Verder verstrekt AVLS jouw persoonsgegevens niet aan derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AVLS slaat IP-adressen op en maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Het is hierbij niet vereist de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. De cookies worden gebruikt voor een goede werking van onze online formulieren. Statistieken geven ons  inzicht in het aantal unieke views per pagina, de doorverwijzende zoekmachines, populaire zoekopdrachten, populaire webpagina’s en het aantal clicks. De gegevens van bezoekers zijn geanonimiseerd. Je kunt in je webbrowser de optie voor cookies uitschakelen. Houd er dan rekening mee dat de website mogelijk niet meer goed werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AVLS (bv. de verwerking van je gegevens voor de incasso van de contributie). Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij AVLS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou te sturen of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. AVLS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AVLS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verzending van alle privacygevoelige gegevens vindt plaats met een versleutelde, beveiligde https-verbinding via het internet. De virus- en softwarescanners worden steeds up-to-date gehouden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met AVLS.

Wettekst AVG
AVLS kan de privacyverklaring wijzigen door tekst toe te voegen, te verwijderen of te veranderen, bijvoorbeeld indien de wettekst AVG in enig opzicht wijzigt. We hebben ons best gedaan deze privacyverklaring zo begrijpelijk mogelijk te schrijven. Wil je de originele wettekst lezen, zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie? Klik op de link Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

PRIVACY STATEMENT

The European law General Data Protection Regulation, GDPR (in Dutch: Algemene verordening gegevensbescherming, AVG), will apply from 25 May 2018. Personal data of consumers and employees are better protected in this Act and people gain more control over their data. The law applies throughout the European Union and replaces the Dutch Personal Data Protection Act. In the context of the new law, AVLS is obliged, among other things, to make public which data is collected and processed to which purpose. This privacy statement serves this purpose. AVLS attaches great importance to the protection of personal data and the rights of persons who provide privacy-sensitive information.

Identity and accessibility
AVLS is registered as an association at the Chamber of Commerce in Zwolle, number 05083425, and is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Justified interest / Basis of processing
AVLS processes your personal data because you use our services and / or because you provide this information to us. The processing of personal data is necessary for AVLS to represent the legitimate interest in performing regular club activities. AVLS will not sell personal data to any organization, within or outside the European Union.

Personal data that we process:
First and last name, address data, phone number, E-mail address, (in case of direct debit) your bank account number.

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check whether a visitor is older than 16 years. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us. We then delete this information.

For what purpose we process personal data
AVLS processes your personal data for the following purposes: conducting a membership administration, processing direct debits (if you have clearly given your permission), sending the club magazine, sending membership cards to breeders that they must be able to show to employees of the Dutch Kennel club, send members health certificates of their Saarlooswolfdog (s), organizing (championship) club matches for the Saarlooswolfdog breed, to be able to write, call or e-mail if this is necessary to be able to carry out our services.

Automated decision making and profiling
AVLS does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for persons. This concerns decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of AVLS). Nor are the data used for profiling.

How long we store personal data
AVLS does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods of personal data we have at our disposal:

  • After termination of the membership, the data will be removed from the administration at the end of the current year.

  • The retention period for personal data of members who make use of direct debit ends with the termination of the membership. The data is then immediately removed from the administration.

  • The data of people who have registered their dog for a (championship) club match, are included in the catalog of the club match concerned. A catalog is provided to each exhibitor. A catalog can be provided to visitors of the (championship) clubmatch. Part of the data is processed in the club magazine and on the website. The retention period ends after the (championship) club match. The data is then removed from the administration.

  • Visitors to the website can fill in a contact form. They must fill in their name, e-mail address and a message box for reply. The stored data will be deleted at the end of the current year.

Sharing personal data with third parties
AVLS will share your personal data with third parties if this is necessary for the execution of an agreement and / or to comply with any legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. AVLS remains responsible for these processing operations. Only if AVLS has a statutory obligation to share the data, will it have to comply with it. Furthermore, AVLS does not provide your personal data to third parties. We only do this with your express permission.

Cookies, or similar techniques, that we use
AVLS stores IP addresses and uses functional cookies to make the website function properly. It is not necessary to first ask the internet user for permission. The cookies are used for the proper functioning of our online forms. Statistics give us insight into the number of unique views per page, the referring search engines, popular searches, popular web pages and the number of clicks. The data of visitors is anonymous. You can disable the option for cookies in your web browser. Keep in mind that the website than no longer might work properly.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data at any time. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by AVLS (for example the processing of your data for direct debit of the contribution). You also have the right to data portability. This means that you can submit a request to AVLS to send the personal data we hold of you in a computer file to you or to another organization of your choice. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to the secretariat. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. AVLS also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). You can do this via this link.

How we protect personal data
AVLS takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The transmission of all privacy-sensitive data takes place with an encrypted, secure https connection via the internet. The virus and software scanners are always kept up-to-date. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact AVLS immediately.

Legal text GDPR
AVLS can change the privacy statement by adding, deleting or changing text, for example if the GDPR legislative text changes in any way. We have done our best to write this privacy statement as comprehensibly as possible. Do you want to read the original legal text, as adopted by the European Parliament and the Council of the European Union? Click on the General Data Protection Regulation link (GDPR).